ยินดีต้อนรับแขก

Bespoke และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่ห้องปฏิบัติการปลูกกัญชา ณ บริเวณมหาวิทยาลัยฯ ในจังหวัดน่าน